Siðareglur - ABC barnahjálp

Siðareglur þessar eru samþykktar af stjórn ABC International í þeim tilgangi að hvetja og
aðstoða starfsfólk og sjálfboðaliða ABC við að sinna störfum sínum á vandaðan og
árangursríkan hátt.
Skrifstofustjóri ABC á hverjum stað er ábyrgur fyrir því að siðareglurnar séu sýnilegar á
vinnustað og séu kynntar nýjum starfsmönnum og sjálfboðaliðum.

1. Ábyrgð á vinnustað

 1. Starfsfólk, sjálfboðaliðar og stjórn ABC skulu sinna störfum sínum af kostgæfni
  og í samræmi við siðareglur og vinnureglur starfsins.
 2. Starfsfólk, sjálfboðaliðar og stjórn ABC skulu leggja sig fram um að ABC sinni
  hlutverki sínu og að orðstír hjálparstarfsins skaðist ekki.
 3. Starfsfólk, sjálfboðaliðar eða stjórn ABC skulu aldrei leggja skjólstæðinga,
  stuðningsaðila, aðra starfsmenn eða sjálfboðaliða í hættu með gjörðum sínum eða
  orðum og skulu á hverjum tíma hegða sér samkvæmt siðareglum starfsins.
 4. ABC barnahjálp er hjálparstarf óháð stjórnmálaskoðunum þeirra landa sem starfað er í.
 5. Hlutleysi skal því ríkja þegar kemur að ólíkum stjórnmálafylkingum og
  starfsmenn, sjálfboðaliðar og stjórnarmeðlimir starfsins skulu ekki taka þátt í
  stjórnmálum viðkomandi landa á meðan starfað er undir merkjum ABC.
 6. Virðing skal höfð að leiðarljósi í samskiptum starfsfólks, sjálfboðaliða og stjórnar
  ABC. Kynferðisáreiti og einelti er ekki liðið og ekki skal mismuna fólki á
  grundvelli kyns, kynþáttar, litarháttar, kynferðis, tungu, fötlunar, aldurs, trúar,
  stjórnmálaskoðana eða annarra skoðana, þjóðernis, uppruna, eigna, ætternis eða
  annarra þátta.
 7. Starfsfólk, sjálfboðaliðar og stjórn ABC skulu fara vel með fjármuni og önnur
  verðmæti sem þeim er trúað fyrir eða þeir hafa til umráða vegna starfs síns og
  nota þau ekki í þágu einkahagsmuna sinna.

2. Ábyrgð gagnvart stuðningsaðilanum

 1. Starfsfólk og sjálfboðaliðar ABC skulu veita stuðningsaðilum góða þjónustu og
  sinna samskiptum við þá samviskusamlega og af virðingu.
 2. Fyllsta trúnaðar og nafnleyndar skal gætt við styrktaraðila, nema um annað sé
  rætt. Starfsfólk, sem hefur aðgang að trúnaðarupplýsingum styrktaraðila, skal gæta fyllstu varúðar hvar og hvenær sem málefni styrktaraðila eru til umræðu og
  meðhöndla gögn sem innihalda trúnaðarupplýsingar af varúð.
 3. Starfsmenn skulu ekki nota trúnaðarupplýsingar styrktaraðila sér til framdráttar
  eða í þágu einkahagsmuna sinna.
 4. Starfsfólk og sjálfboðaliðar ABC skulu ekki mismuna stuðningsaðilum á
  grundvelli kyns, kynþáttar, litarháttar, kynferðis, tungu, fötlunar, aldurs, trúar,
  stjórnmálaskoðana eða annarra skoðana, þjóðernis, uppruna, eigna, ætternis eða
  annarra þátta.
 5. Engar sérstakar fyrirgreiðslur skulu veittar á grundvelli persónulegra tengsla.

3. Ábyrgð gagnvart samstarfsaðilum á vettvengi og þiggjendum stuðnings

 1. Reglur um aðstoð skulu vera skýrar og aðstoð skal veitt á grundvelli þarfar eins
  og það er skilgreint í samningi á milli söfnunarskrifstofu og vettvangsskrifstofu.
 2. Fyllstu hlutlægni skal gætt við útdeilingu fjármuna.
 3. Engar sérstakar fyrirgreiðslur skulu veittar á grundvelli persónulegra tengsla eða
  af tilfinningalegum ástæðum.
 4. Meðferð og birting persónuupplýsinga og myndefnis af skjólstæðingum ABC
  skulu vera samkvæmt verklagsreglum starfsins.
 5. ABC starfar í anda kristinnar trúar og virðir trú, menningu og siði þiggjenda
  stuðnings. Engar trúar- eða menningarvenjur verða þó taldar ofar grundvallar
  mannréttindum og réttindum barna eins og þau eru skilgreind í
  mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna og barnasáttmála Sameinuðu
  þjóðanna.

4. Ábyrgð og gegnsæi í meðferð fjármuna

 1. Starfsfólk og sjálfboðaliðar ABC skulu ekki afla styrkja með ólögmætum hætti
  eða með blekkingum og skulu fara í öllu eftir verklagsreglum um fjáraflanir
 2. Starfsfólk og sjálfboðaliðar ABC skulu ekki veita styrkjum viðtöku ef minnsti
  grunur leikur á að peningunum hafi verið aflað með ólögmætum hætti.
 3. ABC barnahjálp skal leitast við að vera gegnsætt í starfi sínu. Leitast skal við að
  styrktaraðilar viti hvernig fjármunum þeirra sé varið. Sömuleiðis skulu starfsmenn
  ekki gefa ósannar eða misvísandi upplýsingar.
 4. Starfsfólk ABC skal leitast við að halda rekstrarkostnaði í lágmarki.
 5. Allar færslur á fjármunum skulu skráðar með viðeigandi hætti og skal allt
  reikningshald vera undir innra og ytra eftirliti. Öll gögn ABC skulu vera tiltæk til
  endurskoðunar á hverjum tíma.
 6. Sé grunur um að grunnreglur um meðferð fjármuna hafi verið brotnar þannig að
  það hafi með beinum eða óbeinum hætti áhrif á starf ABC, skal það tilkynnt
  framkvæmdastjóra ABC á hlutaðeigandi skrifstofu sem ber ábyrgð á rannsókn
  málsins.

5. Ábyrgð gagnvart almenningi og fjölmiðlum

 1. Í samskiptum við fjölmiðla, fréttastofur og almenning skal fyrst og fremst gæta
  þess að réttar upplýsingar komi fram. Trúverðugleiki og gegnsæi ABC er lykillinn
  að því að efla og treysta orðstír starfins og ímynd þess út á við.
 2. Þegar starfsfólk, sjálfboðaliðar og stjórnarmeðlimir ABC koma fram undir
  merkjum ABC skulu þau ekki tjá sig á opinberum vettvangi um stjórnmál þeirra
  landa sem ABC starfar í.
 3. Starfsfólk, sjálfboðaliðar og stjórn ABC gæta þess að upplýsingar um samtökin og
  tengd verkefni séu réttar og eins nákvæmar og kostur er. Það fullyrðir ekki meira
  en vitneskja gefur tilefni til hverju sinni, heldur viðurkennir hvenær þekking þess
  er takmörkuð og vísar fyrirspurnum til viðeigandi aðila.

6. Ábyrgð gagnvart öðrum hjálparsamtökum

 1. Heiðarleika, virðingu og trúnaðar skal gætt í samskiptum við önnur hjálparsamtök
  og þess gætt að sameiginleg markmið verði höfð að leiðarljósi í fjáröflunum og
  kynningu.

Viðbrögð við brotum á siðareglum ABC

Ef vafamál koma upp er varða siðareglur þessar skal vísa málinu til stjórnar ABC
International.
Ef starfsmaður verður þess áskynja að reglurnar hafi verið brotnar skal hann gera viðvart
um það með því að beina erindi til framkvæmdastjóra ABC eða að öðrum kosti til
stjórnar ABC á hlutaðeigandi skrifstofu. Rökstudd ásökun um brot á siðareglum má
aldrei bitna á þeim sem færir hana fram ef hún er gerð í góðri trú.

 

Samþykkt af stjórn ABC International þann 31.10.2012